Reisvoorwaarden

Algemene en bijzondere reisvoorwaarden.
Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:   

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  d) de verstrekte maaltijden;
  e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 3. de betalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
In geval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
Als gestandaardiseerde opzegvergoedingen gelden de voorwaarden die beschreven worden in de ‘bijzondere voorwaarden’ – artikel 5 – verbreking door de reiziger. 

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen de 30 dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 2.500 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 2.501 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

Bijzondere reisvoorwaarden SnowMania – S Cape BV:

Deze bijzondere voorwaarden vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, van toepassing op de daarin omschreven boekingen, aan. Zij zijn van toepassing voor alle te koopaanbiedingen en verkopen, en elke reisverbintenis van S Cape BV, optredend in gelijk welke hoedanigheid, zowel in eigen naam als in naam en/of voor rekening van een uitvoerder van welke reisverbintenis ook, en in voorkomend geval als mandataris van de reiziger, voor elke handeling of rechtshandeling als professioneel, zoals bedoeld in artikel 2 7 ° van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 (verder afgekort als: “Wet Pakketreizen”).

 

Artikel 1: Overeenkomst en contractsluiting

1.1
Bij een telefonische en/of boeking via de website of per mail gaat de klant akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden en de privacyverklaring. De klant verklaart en gaat akkoord en bevestigt hierbij dat hij/zij de nodige informatie heeft bekomen of zelf heeft opgezocht wat betrekking heeft op de reis (de pakketreisovereenkomst) via de website www.snowmania.be wanneer hij de reisbevestiging ondertekent.
1.2
Een telefonische reservatie wordt beschouwd als een boeking in aanvraag. De bestelbon wordt vervangen door de inhoud van de reis die is te raadplegen op de website via www.snowmania.be en in de schriftelijke reisbevestiging.
1.3
Prijzen die mondeling, telefonisch, per mail of via een boeking op de website door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen op de reisbevestiging zijn geldig.
1.4
Bij een reservatie op het kantoor met een gelijktijdige fysieke aanwezigheid zal punt 1.1 automatisch in voege gaan betreffende wettelijk voorgeschreven standaardinformatie.
1.5
Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annulatiewaarborg. Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke annulering in te perken, kan de reiziger een annulatiewaarborg onderschrijven. De risico’s die worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag kan u terugvinden op onze website. Aankoop annulatiewaarborg dient uiterlijk te gebeuren bij de boeking. Annulering van de annulatiewaarborg is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot. Indien de reiziger geen verzekering via SnowMania afsluit, bevestigt de reiziger dat SnowMania de mogelijkheid heeft tot annulatiewaarborg heeft aangeboden en verbindt hij er zich toe zich voldoende te verzekeren.
1.6
De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de precontractuele informatie voor een pakketreis, bepaald in artikel 5 van de Wet Pakketreizen, voor gekoppelde reisarrangementen, artikel 66 van dezelfde Wet, en voor afzonderlijke reisdiensten artikel 71 van dezelfde Wet. Eveneens de informatie wie aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de reisverbintenissen, en wie instaat voor de wettelijk opgelegde zekerheidstelling bij insolventie en de instantie die deze verleend. Voor S Cape BV is dit de verzekeringsmaatschappij MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32 2 894 70 00
1.7
De reiziger bevestigt alle informatie te hebben ontvangen conform artikelen 10 en 11 van de Wet Pakketreizen, en gebonden te zijn door de algemene en bijzondere voorwaarden van de organisator, en indien toepasselijk doorverkoper of dienstverlener.
1.8
De reservatie van een reis wordt pas definitief als:
a. de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie ontvangen heeft zoals in art. 2 van de Algemene reisvoorwaarden beschreven is;
b. de klant een reisbevestiging (= de pakketreisovereenkomst) heeft ontvangen met daarop de nodige specificaties betreffende zijn reis;
c. na het ontvangen van de reisbevestiging de klant binnen de 5 werkdagen het voorschot van 30% van de totale reissom (+ indien van toepassing de annulatiewaarborg) heeft betaald. Het saldo dient uiterlijk 42 dagen vóór de afreis ontvangen te zijn. Boekt de klant minder dan 42 dagen voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom (+ indien van toepassing de annulatiewaarborg) onmiddellijk betalen.
1.9
De reiziger kan een mandaat verlenen aan S Cape BV om in zijn naam en voor zijn rekening contracten af te sluiten, betalingen te verrichten en of te ontvangen, en elke rechtshandeling te verrichten verband houdend met de sluiting of uitvoering van een reisovereenkomst en de gevolgen ervan, en daarvoor keuze van woonplaats te doen op het adres van S Cape BV, tegen een gepaste overeen te komen kostenvergoeding. Elk mandaat of volmacht en de aanvaarding ervan moet blijken uit de reisovereenkomst zelf, of een rechtsgeldig opgesteld document tussen de reiziger en S Cape BV.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1
Elke reiziger is schuldenaar voor de betaling van de door of voor hem geboekte reisverbintenis.
2.2
Uitsluitend de prijzen, in geval van wijziging oorspronkelijke offerte, bevestigd in de reisovereenkomst, zijn definitief.
2.3
De prijzen betreffen uitsluitend de diensten zoals overeengekomen in de reisovereenkomst.
2.4
Een eventuele offerte, op verzoek van de reiziger uitgebracht, is steeds onder voorbehoud, niet bindend en louter te beschouwen als indicatief voorstel. De prijs, het reisschema en de daarin vermelde reisdiensten kunnen desnoods wijzigen tot de definitieve bevestiging in de reisovereenkomst.

 

Artikel 3: Betaling van de reissom

3.1
Bij bevestiging van de overeenkomst betaalt de reiziger een voorschot van 30 % van de reissom (+ indien van toepassing de annulatiewaarborg) binnen de 5 dagen met de voorziene betalingsmededeling op het reiscontract.
3.2
Het saldo is verschuldigd uiterlijk 42 dagen voor de afreis (behalve indien anders overeengekomen) met de voorziene betalingsmededeling op het reiscontract.
3.3
Reizigers die boeken binnen de 42 dagen voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen bij bevestiging van de overeenkomst.
3.4
Bij specifieke aanbiedingen of afwijkende betalingsvoorwaarden van onze leveranciers kunnen er afwijkingen zijn op onze standaard betalingsvoorwaarden. Deze afwijkingen worden duidelijk vermeld bij het reisaanbod.
3.5
Alle betalingen zijn betaalbaar op de zetel van S Cape BV, netto en zonder korting.
3.6
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal S Cape BV de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de reiziger niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:
• 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
• 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
• 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
3.7
S Cape BV heeft het recht, bij wanbetaling door de reiziger, na aanmaning, de overeenkomst als een opzegging te beschouwen met onmiddellijke ingang en toepassing van artikel 7 van onderhavige bijzondere reisvoorwaarden.
3.8
De toeristenbelasting dient ter plaatse in de accommodatie betaald te worden.
3.9
De kostprijs van de huur van skimateriaal (indien van toepassing) dient ter plaatste in de verhuurcentrale afgerekend te worden.
3.10
Betalingsmodaliteiten. Voor uw betaling heeft u de keuze :
• per overschrijving met vermelding van de voorziene betalingsmededeling op het reiscontract (kosteloos),
• online elektronisch betalen met creditcard – u ontvangt samen met de reisbevestiging een link om online met een creditcard te betalen (administratieve kost van 1%).

 

Artikel 4: Formaliteiten

4.1
De reiziger neemt kennis van de te vervullen formaliteiten volgens de wet en de overeenkomst die door S Cape BV worden verstrekt.
4.2
De reiziger draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de benodigde visa en of toegangs- en verblijfdocumenten tot het land van bestemming. De reiziger kan informatie inwinnen bij de FOD Buitenlandse Zaken. Onderhavige bepaling geldt eveneens voor de vereiste en noodzakelijke documenten inzake huisdieren.
4.3
Kinderen dienen minstens over een identiteitsdocument met foto te beschikken, en/of het document opgelegd in het land van bestemming. Kinderen die alleen reizen of slechts door een ouder worden vergezeld, dienen een document voor te leggen waaruit blijkt dat beide ouders de toestemming verlenen tot reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België, en elk ander document zoals verplicht in het land van bestemming.
4.4
Schade door het niet naleven van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is uitsluitend voor rekening van de reiziger.
4.5
De reiziger is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele vaccinaties. Voor medische adviezen dient de reiziger een arts te raadplegen.

 

Artikel 5: Bagage

Bij vaststelling van verlies of beschadiging van bagage tijdens het vervoer dient de reiziger schriftelijk protest te uiten, ter plaatse conform de toepasselijke wetgeving en indien conform daaraan volgens voorschriften van de betrokken vervoersmaatschappij en of diens vertegenwoordiger, op straffe zelf de rechtgevolgen te dragen van een laattijdig of ongeldig protest.

 

Artikel 6: Dienstregeling

De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat dienstregelingen, alhoewel in de regel imperatief tenzij anders vermeld, zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport voortvloeiend uit weersomstandigheden, defecten, stakingen, wijzigingen van dienstregelingen, of transportmiddel.

 

Artikel 7: Opzegging en wijzigingen door de reiziger

7.1
Eventuele fouten en/of onvolledigheden op het reiscontract dienen door de klant binnen de 7 dagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij reizen geboekt één maand voor de afreis, moeten eventuele fouten en onvolledigheden gemeld worden binnen de 48 uur.
Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant (m.b.t. de reis of verzekering), dan kan dit kosteloos tot 7 dagen na het versturen van het reiscontract.
Voor wijzigingen na 7 dagen na ontvangst van de reiscontract wordt een administratieve kost gerekend van 10 euro (per contract). Voor wijzigingen 10 dagen voor vertrek wordt een administratieve kost gerekend van 30 euro (per contract).
7.2
Indien een reiziger de reis opzegt, dient dit via duurzame gegevensdrager, en in duidelijke bewoordingen te worden gemeld aan S Cape BV. De datum waarop de schriftelijke opzegging door S Cape BV wordt ontvangen, geldt als opzeggingsdatum. De opzegging gebeurt individueel per reiziger, of namens deze.
7.3
Afhankelijk van het moment van opzegging, zijn de volgende vergoedingen van toepassing.
Bij opzegging van tickets, wordt er steeds 100% vergoeding aangerekend, ongeacht de opzeggingsdatum.
Andere diensten:
• tot 62 dagen voor de afreisdatum: het betaalde voorschot
• Van 62 tot en met 31 dagen voor de afreisdatum: 50 % van de totale reissom
• Van 30 tot en met 15 dagen voor de afreisdatum: 75 % van de totale reissom
• Vanaf 14 dagen voor de afreisdatum: 100% van de totale reissom (idem bij niet-aanmelding bij het vertrek)
• voor groepen gelden vaak andere annuleringsvoorwaarden afhankelijk van het contract
7.4
De annulatie noch terugbetaling van de annulatiewaarborg is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot.
7.5
Overdraagbaarheid van de boeking:
De reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte diensten overdragen aan een derde mits SnowMania uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient vóór vertrek SnowMania van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient SnowMania alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door SnowMania. Voor elke overdracht van de boeking zal SnowMania een administratieve kost aanrekenen van € 35,00 per contract.
7.6
Indien door annulering van 1 persoon een tweepersoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient hiervoor door de annulerende reiziger de wijzigingskost en het singlesupplement te worden betaald.
7.7
In geval van een ‘no show’ gaan alle reeds betaalde bedragen verloren. Indien het saldo bij aanvang van de reis nog niet voldaan is, dient dit onmiddellijk betaald te worden. Een ‘no show’ betekent het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging bij aanvang van de reis.
7.8
Tijdens de reis :
a. Indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annulatiewaarborg en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan (hotelkosten, skipas, skiles, skimateriaal) terugbetaald.
b. Indien u tijdens de reis een kwetsuur oploopt wordt in geen geval de skipas, de skiles en het gehuurde materiaal terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich zelf met de nodige bewijsstukken aan de kassa van de skipascentrale aan te bieden om een deel van de kostprijs van de skipas te kunnen recupereren.
7.9
Opzegging door derden omwille van bijzonder voorval:
a. Annuleren van de reis omwille van bijzonder voorval kan enkel bij een verbod op reizen opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken voor België.
b. De reiziger kan nooit éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen voor een negatief reisadvies dat wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken voor België of het land van bestemming.
c. De reiziger kan nooit éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij het sluiten van een grens van bestemming indien er geen verbod van reizen wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.
d. De reisbemiddelaar kan enkel éénzijdig de pakketreisovereenkomst opzeggen bij een verbod op reizen die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken België voor de Belgische grens.
e. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige vergoeding van alle voor de pakketreis betaalde bedragen met uitzondering van de volgende kosten:
• Dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddeling/boekings-dienst geleverd is, deze zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het dossier is effectief opgemaakt. Het tarief van de dossierkosten bedraagt € 35,00 per persoon.
• Annulatiewaarborg: dit is geen reisdienst zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maakt aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Wettelijk wordt er geen annulatiewaarborg gedekt, enkel het reiscontract.
7.9
Specifieke reisaanbiedingen of arrangementen (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend voor groepsreizen) kunnen afwijkende opzeggingsvoorwaarden bevatten. Indien dit het geval is, worden deze voorwaarden duidelijk vermeld op de reisovereenkomst.
7.10
Wijzigingen in de reisdata of reisbestemming door de reiziger worden beschouwd als een opzegging en zijn onderworpen aan bovengenoemde opzeggingskosten.

 

Artikel 8: Opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator kan ten minste 15 kalenderdagen voor het vertrek de reis annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers nodig voor de uitvoering van de reis (min. 30 personen) niet werd bereikt. De reiziger wordt hier schriftelijk en/of telefonisch van op de hoogte gebracht.

 

Artikel 9: Kinderkorting

De kinderkorting is enkel van toepassing indien er een geldig identiteitsbewijs kan voorgelegd worden bij het afsluiten van het reiscontract.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1
Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). Bij groepen (hoe klein ook) is steeds de ondertekenaar van de groep verantwoordelijk voor de betaling en niet de derde.
10.2
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
10.3
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade aan derden, skimateriaal of bagage.
10.4
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verloren bagage.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1
De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, S Cape BV onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van een pakketreis-overeenkomst, door S Cape BV als reisorganisator afgesloten.
11.2
Meldingsplicht van de reiziger ter plaatse: indien de reiziger een non-conformiteit vaststelt inzake de uitvoering of niet- uitvoering van een reisdienst, dient de reiziger dit onmiddellijk en ter plaatse te melden aan de dienstverlener zodat deze voor de reiziger een oplossing kan zoeken. Indien de ter plaatse voorgestelde oplossing de reiziger niet bevredigt, dient de reiziger zo snel mogelijk contact op te nemen met S Cape BV (per duurzame gegevensdrager of telefonisch tijdens de openingsuren) teneinde alsnog een bevredigende oplossing te bewerkstelligen. Alle kosten en gevolgen, welke ook, ten gevolge van de laattijdige of niet-naleving van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.
11.3
Voor eventuele geschillen die niet vallen binnen de bevoegdheid van de “Geschillencommissie
Reizen” zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.
11.4
Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten.

 

Artikel 12: Garantiestelling

S Cape BV is verzekerd voor de bescherming tegen insolventie zoals bedoeld in de Wet Pakketreizen bij MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32 2 894 70 00.

 

Artikel 13: Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht conform artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht.

 

Artikel 14: Verzekeringen

14.1
Er is geen annulerings- of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de prijs van de reis, tenzij anders bedongen zou zijn in de reisovereenkomst.
14.2
De reiziger wordt aanbevolen zelf een annuleringsverzekering en een reisbijstandsverzekering af te sluiten of een annulatiewaarborg te nemen via S Cape BV.
14.3
Bij schade moet de aangifte rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij worden ingediend of bij de vertegenwoordiger ervan in overeenstemming met de verzekeringspolis en polisvoorwaarden, waarvan de reiziger erkent kennis te hebben genomen.

Artikel 15: Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op onze reizen vastgelegd, kan steeds worden gebruikt ter promotie van onze organisatie. Dit wil zeggen dat deze beelden steeds zowel online als offline gepubliceerd kunnen worden. Wens je dat foto’s en/of beeldmateriaal van jou, jouw kind of enig ander familielid niet verspreid worden, dan dien je dit vooraf per e-mail te melden op het e-mailadres info@snowmania.be.

 

Artikel 16: Communicatie per e-mail

16.1
Door de mededeling van zijn e-mailadres gaat de reiziger uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via e-mail. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging per e-mail aan de reiziger kan worden verstuurd.
16.2
De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde briefwisseling via mail de reiziger niet heeft bereikt en de reiziger desbetreffend geen contact per telefoon of e-mail heeft opgenomen.